Online Shop Bestel uw producten op Internet ! 24/24 7/7 "Ga naar de Online shop"
 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1-2 - Toepasselijkheid
De elektronische webwinkel Mister Pièces biedt haar klanten de mogelijkheid om onderdelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Mister Pièces catalogus en elke aankoop die de klant plaatst bij Mister Pièces.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat ze als enige van toepassing zijn.
Verkooper:
Mister Pièces
Bld. E. Bockstael, 390, 1020 Laeken
Ingeschreven in het Kruistpuntbank van Ondernemingen : 0762335767

Artikel 3 - Bijzondere verkoopsvoorwaarden
De klant bevestigt op het ogenblik van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen stemt de klant in algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

Artikel 4 - Tarieven
De prijzen van de producten die op de website verkocht worden, worden per artikel en referentie weergegeven. De prijzen die worden weergegeven in de catalogus, zijn de prijzen incl. BTW in Euro. De prijzen zijn exclusief behandelingskosten en verzendkosten (zie artikel VII “Levering en verzendkosten”).
Mister Pièce behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, doch zal de prijs zoals voorzien in de catalogus op het ogenblik van de bestelling, de enige geldige prijs zijn voor de klant.

Artikel 5 – Geografische zone
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België.

Artikel 6 - Bestellingen
Teneinde de bestelling uit te voeren, zal de Klant verplicht volgende stappen moeten volgen:
• Het identificatie formulier invullen waarop hij/zij alle gevraagde gegevens zal opgeven en indien van toepassing ook zijn/haar klantennummer.
• Het formulier voor de online bestelling invullen door alle referenties van de gekozen producten door te geven.
• De bestelling, de totale prijs als ook de prijs alles inbegrepen te bevestigen.
• De betaling onder de voorziene omstandigheden uitvoeren;
• Zijn bestelling en zijn regeling bevestigen.

Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.
Het geheel van de verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen als bewijs van de transactie gelden. De handtekening zal dienen als de bevestiging en het aanvaarden van de uitgevoerde verrichting.

De verkoper zal door e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Overeenkomstig de wet, de consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of de sluiting van het dienstencontract. Dit recht behoort niet tot de professionele koper.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de verkoper via e-mail en de goederen op hun kosten en risico terug leveren. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen

De teruggestuurde producten moeten in hun originele verpakking blijven. Indien de goederen onvolledig, beschadigd of vuil gemaakt zijn door de klant zullen deze niet terug aanvaard worden.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, ontzegeld, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Binnen de 30 dagen na het aanvaarden van de opleving van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om de eventuele betaling terug te betalen, buiten de verzendingskosten.
Behalve tegengestelde overeenkomst, kan de verbruiker het herroepingsrecht voor de volgende contracten niet uitoefenen:
1° Contracten van dienstverlening waarvan de uitvoering met de goedkeuring van de gebruiker voor het eind van de termijn van herroeping is begonnen;
2° Contracten van levering van producten die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de gebruiker, duidelijk gepersonaliseerd zijn of die, ten gevolge van hun aard niet doorgestuurd kunnen worden en ook in het geval dat het gaat om vervalbare producten;
3° Contracten van registratie audio- of video levering of informaticasoftware die door de verbruiker worden ontzegeld;
4° Contracten van levering van kranten, periodieken of tijdschriften.
5° Contracten van speciale bestellingen (die geen deel van de voorraad uitmaken en die speciaal besteld werden voor de klant);

Artikel 8: Betalingswijzen
De betaling vindt plaats door overschrijving, bankkaart Visa of Mastercard.
De bepaalde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper is afgerond.

Artikel 9: Leveringen
De leveringen worden opgestuurd naar het adres dat op de bestelbon wordt aangegeven, die slechts in de gepaste geografische zone kan plaatsvinden.
De goederen worden verbonden aan de risico's van de verkoper tot de levering aan het adres die door de koper werd aangegeven. Vanaf dit moment aanvaardt de koper alle risico’s van het product in kwestie. De levertijden worden slechts ter informatie gegeven; als deze dertig dagen vanaf de bestelling overschrijden, zal het koop contract ontbonden kunnen worden en is een terug betaling aan de koper toegestaan.

Artikel 10: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten (artikelen 1649 bis om 1649 octies van het Burgerlijke recht). Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de verkoper waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Mister Pièces. In geval van niet- overeenstemming van een verkocht product die in de 2 maanden na de levering van het product is vastgesteld, moet de verbruiker het zo snel mogelijk meedelen aan de verkoper op nauwkeurige wijze per aangetekende brief of elektronische besteldienst.

Deze garantie bedekt slechts de bestaande overeenstemmingsgebreken op het moment van de levering van de goederen. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, oxydatie, gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, daling of schok, nalatigheid en slijtage.

Op dezelfde manier zullen reparaties die door technici worden uitgevoerd, die niet door de leverancier worden erkend, aanleiding tot de nietigverklaring van de garantie. Om van de contractuele garantie op de producten te kunnen genieten, dient de originele factuur of leveringsbon noodzakelijkerwijze bewaard te worden. Als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte voorwaarden voor garantie van de fabrikant/leverancier geldend.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid
De verkoper is voor het online verkoopproces slechts plichtig tot een inspanningsverbintenis; zij/hij kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet netwerk zoals het verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

De vermelde gegevens over de plaats worden voorts eerlijk gegeven. De links voorgesteld naar de websites van de fabrikanten en/of de partners wordt aan informatieve titel gegeven. De verkoper is niet verantwoordelijke voor de informatie afkomstig van deze websites.

Artikel 12: Intellectueel eigendom
Alle elementen van de website zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Mister Pièces. Niemand is gerechtigd om de elementen van de website te reproduceren, te exploiteren, te herverspreiden, of te gebruiken op welke manier ook, zelfs niet gedeeltelijk en ongeacht of deze elementen software betreffen dan wel visueel of geluidgevend zijn. Elke gewone link of hypertekst is strikt verboden zonder uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens
Bepaalde gegevens die door Mister Pièces verzameld worden, zullen worden beschouwd als “Persoonsgegevens” (bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, etc.) die het voorwerp kunnen uitmaken van een verwerking conform de wet van bescherming persoonsgegevens.

Mister pièces houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Mister Pièces ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De verkoper behoudt tenslotte de persoonsgegevens om de latere bestellingen te vergemakkelijken.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. (bijvoorbeeld: de e-mail, de informatica backup,…).

Artikel 15: Regeling van de geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing.
Bij eventueel geschil, zijn de rechtbanken van het hoofdkantoor van de verkoper bevoegd, behalve dwingende beschikkingen van openbare aard.
BE0762.335.767 info@misterpieces.be

Anderlecht : Bergensesteenweg 737 - 1070 Bruxelles
Laeken : Emile Bockstaellaan 390 - 1020 Bruxelles

 

 
  Onze winkels          
             
 
Anderlecht
Openingsuren
Maandag
: 9u00 tot 18u00
Dinsdag : 9u00 tot 18u00
Woensdag : 9u00 tot 18u00
Donderdag : 9u00 tot 18u00
Vrijdag : 9u00 tot 18u00
Zaterdag : 9u00 tot 18u00
Zondag : Gesloten
 
Online Shop

"Ga naar de Online shop"

 
Laeken
Openingsuren
Maandag
: 10u00 tot 18u00
Dinsdag
: 10u00 tot 18u00
Woensdag
: 10u00 tot 18u00
Donderdag
: 10u00 tot 18u00
Vrijdag
: 10u00 tot 18u00
Zaterdag
: Gesloten
Zondag
: Gesloten
 
             
 
 
 
             
   
 
 
   
             
Internet solutions by EuroBestHosting © Mister Pièces Online - Alle rechten voorbehouden